Privacyverklaring

Inleiding

Boesjes & Wijngaard Advocaten hecht veel waarde aan een juist gebruik (“verwerken”) en bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u onder meer welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt en welke rechten u heeft. Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze privacy officer. De contactgegevens treft u onderaan deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden door Boesjes & Wijngaard Advocaten met zorg verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Boesjes & Wijngaard Advocaten houdt zich hierbij aan de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van levende natuurlijke personen. De gegevens van andere, niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG en deze privacyverklaring en kunnen aan deze verklaring geen rechten ontlenen. Wanneer in deze privacyverklaring het woord “persoon” of

“personen” staat, worden daarmee uitsluitend een of meerdere natuurlijke personen bedoeld.

Van wie verwerkt Boesjes & Wijngaard Advocaten persoonsgegevens?

 • Cliënten en aspirant cliënten van Boesjes & Wijngaard Advocaten;
 • Persoonsgegevens van wederpartijen, collega advocaten en andere aan cliënten gelieerde personen;
 • Gebruikers van het contactformulier op de website < www.bwlawyers.nl > van Boesjes & Wijngaard Advocaten;
 • Personen die op enige andere wijze (schriftelijk) contact opnemen met Boesjes & Wijngaard Advocaten;
 • Bezoekers van de website < www.bwlawyers.nl >;
 • Medewerkers van Boesjes & Wijngaard Advocaten;
 • Contactpersonen van leveranciers waarmee Boesjes & Wijngaard Advocaten een overeenkomst heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Boesjes & Wijngaard Advocaten?

Boesjes & Wijngaard Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon op eenvoudige wijze kan worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens die Boesjes & Wijngaard Advocaten verwerkt zijn onder meer uw naam, adres en woonplaats, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres, bankrekeningnummer(s) en polisnummers. Indien dat noodzakelijk is of daar een wettelijke

grondslag voor bestaat kunnen wij ook uw burgerservicenummer of vreemdelingennummer verwerken en met uw toestemming ook medische en/of strafrechtelijke gegevens van u.

Om welke reden(en) (“grondslag”) verwerkt Boesjes & Wijngaard Advocaten uw persoonsgegevens?

Boesjes & Wijngaard Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een of meerdere redenen zijn, te weten, wanneer:

 • u Boesjes & Wijngaard Advocaten toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Boesjes & Wijngaard Advocaten in het kader van uw adviesvraag of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure;
 • Boesjes & Wijngaard Advocaten een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • Boesjes & Wijngaard Advocaten een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief).

Voor welke doeleinden gebruikt Boesjes & Wijngaard Advocaten uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • De aanleg en het bijhouden van persoonsgegevens in een cliëntenbestand;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten (advies/procedurele bijstand);
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de WWFT);
 • Het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met cliënten en andere betrokkenen;
 • voor analysedoeleinden en het verwerken van statistische informatie om marktontwikkelingen te volgen en de kwaliteit van onze (juridische) dienstverlening te verbeteren.

Voor zover het oorspronkelijke doel dat toelaat, kan Boesjes & Wijngaard Advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens ook verder verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerkers van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Boesjes & Wijngaard Advocaten een derde (“de verwerker”) opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. In dat geval sluit Boesjes & Wijngaard Advocaten een verwerkersovereenkomst met de verwerker om te garanderen dat de verwerker uw persoonsgegevens conform de gangbare privacy wet- en regelgeving verwerkt.

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Boesjes & Wijngaard Advocaten met andere medewerkers gedeeld worden. Deze medewerkers hebben een (afgeleid) beroepsgeheim en zullen uw gegevens overigens vertrouwelijk en met zorg behandelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht (advies of procedure), zoals de (advocaat van) de wederpartij, (medewerkers van) gerechtelijke instanties en bestuursorganen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor andere verwerkingsdoeleinden, zoals het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

Boesjes & Wijngaard Advocaten geeft uw persoonsgegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien en voor zover Boesjes & Wijngaard Advocaten gebruik maakt van software van aanbieders in de Verenigde Staten, zijn dit enkel bedrijven die zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield Framework.

Beveiliging

Boesjes & Wijngaard Advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen of verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang.

Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall, worden elektronische berichten versleuteld verzonden (via een SSL (secure socket layer) verbinding) en zijn uw persoonsgegevens enkel toegankelijk na het ingeven van wachtwoorden, die regelmatig gewijzigd worden. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens fysiek en technisch beveiligd in afgesloten ruimtes.

Enkel geautoriseerde personen die beschikken over een (afgeleid) beroepsgeheim dan wel personen die een geheimhoudingsplicht hebben, kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, indien dat noodzakelijk is voor uw vraag of zaak bij ons kantoor.

Bewaartermijnen

Op het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing, waardoor uw gegevens niet langer bewaard worden dan (wettelijk) noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt zijn.

Uw rechten

Ten aanzien van het gebruik door Boesjes & Wijngaard Advocaten van uw persoonsgegevens komen u verschillende rechten toe.

Recht op inzage

U kunt Boesjes & Wijngaard Advocaten vragen om inzage in de persoonsgegevens die over en van u worden verwerkt. Ook kunt u aanvullende informatie over deze privacyverklaring ontvangen.

Na ontvangst van uw verzoek zal Boesjes & Wijngaard Advocaten u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om andere kopieën vraagt, kan daarvoor een redelijke vergoeding, op basis van de administratiekosten, bij u in rekening worden gebracht.

Recht op rectificatie

U kunt Boesjes & Wijngaard Advocaten verzoeken om uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt dat doen door toezending van de juiste gegevens, de gegevens completeren door het insturen van een aanvullende verklaring of gegevens of door het doorgeven van de gewijzigde gegevens.

Recht op verwijdering

U kunt Boesjes & Wijngaard Advocaten verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast is de Boesjes & Wijngaard Advocaten verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken en er geen andere reden (“grondslag”) is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U heeft het recht de verwerking door Boesjes & Wijngaard Advocaten van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt.

U heeft dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig heeft in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van  een rechtsvordering en de Boesjes & Wijngaard Advocaten deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Na het verkrijgen van een beperking van de verwerking zal Boesjes & Wijngaard Advocaten uw persoonsgegevens niet meer verwerken, maar enkel nog opslaan. Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens en deze weer zal worden opgeheven, wordt u daarover voorafgaand door Boesjes & Wijngaard Advocaten van op de hoogte gesteld.

Recht op het overdragen van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan Boesjes & Wijngaard Advocaten heeft verstrekt, in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven.

Als dat technisch eenvoudig en op een veilige manier mogelijk is, heeft u het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere te laten versturen.

Recht op het maken van bezwaar

U heeft te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boesjes & Wijngaard Advocaten. Wanneer u bezwaar heeft gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Boesjes & Wijngaard Advocaten de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming

Indien u Boesjes & Wijngaard Advocaten toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De eerdere verwerking van uw persoonsgegevens wordt niet door het intrekken van de toestemming met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt en doet ook geen afbreuk aan eerdere rechtmatige verwerkingen.

U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan de aan het eind van deze verklaring genoemde contactpersoon van Boesjes & Wijngaard Advocaten.

Klachten

Als u van mening bent dat Boesjes & Wijngaard Advocaten de verplichtingen uit de AVG niet of onvoldoende naleeft nodigen wij u uit dat zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Indien u van mening bent dat Boesjes & Wijngaard Advocaten niet naar tevredenheid op uw melding of klacht heeft gereageerd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder die een juiste naleving van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving controleert en klachten behandelt over mogelijke inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens.

De contactgegevens van de toezichthouder vindt u op < www.autoriteitpersoonsgegevens.nl>.

Cookies en hyperlinks

De website van Boesjes & Wijngaard Advocaten maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek aan de website van Boesjes & Wijngaard Advocaten op uw computer tablet of smartphone geplaatst kunnen worden voor een goed gebruik van de website.

Door het gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er wordt op de website enkel gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische cookies kan het gebruik van de website worden gemeten en het gebruiksgemak worden vergroot.

Indien en voor zover op de website van Boesjes & Wijngaard Advocaten gebruik wordt gemaakt van hyperlinks, die verwijzen naar websites van derden, aanvaardt Boesjes & Wijngaard Advocaten geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

De website van Boesjes & Wijngaard Advocaten gebruikt geen tracking cookies.

Wijzigingen

Boesjes & Wijngaard Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of bij belangrijke veranderingen in het verwerken van persoonsgegevens. Op de website staat steeds de laatste versie van deze privacyverklaring.

Identiteit en contactgegevens van Boesjes & Wijngaard Advocaten

De verwerkingsverantwoordelijke is Boesjes & Wijngaard Advocaten, gevestigd in Haarlem aan het Kenaupark 24 (2011 MT).

Mr. T.J.J.M. Wijngaard is contactpersoon (privacy officer) voor vragen, nadere informatie of het uitoefenen van uw rechten onder de AVG. U kunt uw verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens bij hem indienen alsmede een eventueel bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op uw verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht en uiterlijk binnen een maand na indiening van uw verzoek. In het geval van een groot aantal verzoeken of het verzoek complex van aard is kan de reactietermijn worden verlengd tot twee maanden.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.